บริจาคเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ขออนุโมทนาบุญกับ นายธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท วิวัฒน์สุนทร กรุ๊ป จำกัด และประธานกรรมการบริหาร บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้บริจาคเงินทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอจงเป็นผลปัจจุัยให้ท่านปราศจากทุกข์โศกโรคภัย และภัยพิบัติทั้งปวงให้พินาศหมดสิ้นไป ขอให้บุญบารมีนี้จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และองค์กร