วันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน

วันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จะพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ”