อบรมการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้จัดการอบรม
วิธีการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566 บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด
ได้จัดอบรม "วิธีการขับขี้รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย" ให้กับพนักงานบริษัทฯ และได้นายโสฬส เมืองนก เป็นวิทยากร จากศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้การอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และเข้าร่วมรับการฝึกอบรม พร้อมทดสอบภาคทฤษฎี และสอบปฏิบัติการขับขี่ในครั้งนี้ด้วย การขับรถฟอร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษา เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กรตามข้อ 40 ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์เพื่อ
1.ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถยกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยกได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้รถยกที่ถูกต้อง
3.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยกสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่