โครงการเทิดพระเกียรติรณรงค์สนองคุณคืนถิ่นแผ่นดินแม่ โดย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์

โครงการเทิดพระเกียรติรณรงค์สนองคุณคืนถิ่นแผ่นดินแม่  
สรรหา ๖๕ ล้านความดีเพื่อเชิดชูเกียรติ “คนแห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๖  โดย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์

ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคมที่ผ่านมา

นายธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล CEO บริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท วิวัฒน์สุนทร กรุ๊ป จำกัด และประธานบริหาร บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้รับคัดเลือกยกย่องเป็น “คนแห่งแผ่นดิน” และได้รับรางวัล “สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน” ในโครงการเทิดพระเกียรติรณรงค์สนองคุณคืนถิ่นแผ่นดินแม่  สรรหา ๖๕ ล้านความดีเพื่อเชิดชูเกียรติ “คนแห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๖  โดย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส๔ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยภายในงาน หม่อมหลวงสราลี กิติยากร  คุณน้ำผึ้ง เป็นประธานในพิธีร่วมมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้กับเหล่าบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ ศิลปินดาราจิตอาสา นักธุรกิจ หรือประชาชน ที่ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินในสาขาต่างๆ เช่น สตรีแห่งแผ่นดิน, ข้าราชการแห่งแผ่นดิน, แม่ดีเด่นแห่งแผ่นดิน, ลูกกตัญญูกตเวทีต่อแม่ บุรุษแห่งแผ่นดิน, ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับแผ่นดิน และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน เป็นต้น

“ร่วมรณรงค์ปลูกฝังความดีและจารึกบุคคลเกียรติภูมิแห่งแผ่นดิน”

ทางคณะผู้บริหารบริษัท วิวัฒน์สุนทรโลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท วิวัฒน์สุนทรกรุ๊ป จำกัด และบริษัทหยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ คุณธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล มา ณ ที่นี้