ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีการประชุม ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีการจัดการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดย Mr. Suppavuth Khambanonda / Lead Auditor จากบริษัท QMS Certification Services ณ บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด

1711420031724