วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"

วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี

และสร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

พร้อมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติดโดยดำเนินตามระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว
ซึ่งบริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกำหนด มยส.

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด โดยดำเนินตามระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งบริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกำหนด มยส.

คุณปุณยวีร์ วิวัฒน์สุนทรกุล ประธานบริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรโรงงานสีขาว
ปลอดยาเสพติด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน 

กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
โดยประสานความร่วมมือกับนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายสถานประกอบกิจการ และองค์กรต่าง ๆ

 บริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง ได้ให้ความร่วมมือ เผ้าระวัง สอดส่องไม่ให้ลูกจ้าง และคนใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

 
บริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อกำหนด มยส.

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด โดยดำเนินตามระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งบริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกำหนด มยส.วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด โดยดำเนินตามระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งบริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกำหนด มยส.วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด โดยดำเนินตามระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งบริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกำหนด มยส.วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด โดยดำเนินตามระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งบริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกำหนด มยส.วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด โดยดำเนินตามระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งบริษัทหยกรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกำหนด มยส.

ติดตามข่าวสาร ครอบครัวหยกรุ่งเรืองขนส่งได้ที่
 Website: www.yrk.co.th
 Facebook: บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด
 LineAt: @yokyrk
#หยกรุ่งเรืองขนส่ง
#ขนส่งสินค้า
#ขนส่งทั่วประเทศไทย